ตามที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 (พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์) และคณะ ได้ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกำแพงเพชร ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

    กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งสรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป