หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2564 06 สิงหาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 99
ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม (SMPH 2021) 27 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 152
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 08 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 597
ลดแออัด ลดรอคอย 18 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1660
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 880
ระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อนการอนุมัติ และระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 480
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1304
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 2062
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 569
สรุปผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 588