ตามที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 (พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์) และคณะ ได้ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งสรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานดำเนินงานในส่วนที่เกั้ยวข้องต่อไป