วันที่ 14 มกราคม 2564
แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เป็นประธานการประชุมทางไกล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงค์โปร์
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
Teleconference sharing experince in paperless medical record system with Tan Tock Seng hospotal