ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)