ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง บัญรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทันตกรรม อาคาร 11 ชั้น 2 โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป