ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4-12 พฤสจิกายน 2564