ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมเอกสารหลักฐานตามแนบท้ายประกาศนี้