กำหนดประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ทั้ง 2 ตำแหน่ง ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น.-12.00 น. และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวลา 09.00 น.-12.00 น. (ขอให้ผู้สมัครมาก่อนเวลา 30 นาที)