ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา

  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท (วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย)

            อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท (วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย)

            อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)     

            อัตราค่าจ้างวันละ 465 บาท (วุฒิอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

  1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา   

           อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

  1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขยะ)จำนวน 1 อัตรา

           อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท

  1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา        

           อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท