กำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (กรุณาแต่งกายตามระเบียบที่แนบท้ายประกาศนี้และสวมหน้ากากอนามัย)