ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จากวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นภายวันที่ 22กรกฎาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ