ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร Dowload แบบฟอร์มนี้ 

และจะมีหนังสือแจ้งเวียนจากฝ่ายธุรการ ไปทาง อิเลคทรอนิกส์ ส่งรายชื่อภายใน 21 ธันวาคม 2558 

(ภายใน 12.00 น.) เท่านั้นเพื่อตรวจรายชื่อและเช็ดชื่อหน่วยงาน ก่อนรวบรวมใส่กล่องจับฉลากส่งมอบกลุ่มงานเภสัชกรรมต่อไป