กำหนดให้บุคลากรที่ถูกสั่งให้ไป/สมัครไประชุม/อบรม   เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ /พัฒนางานเมื่อกลับมาแล้วต้องเขียนรายงานการประชุม / อบรม ส่งให้หัวหน้างานภายใน 15   วัน

ยกเว้นการไปประชุมตามนโยบาย  (เอกสารสามารถดาว์โหลดได้ จาก website  ของ รพ.กำแพงเพชร) ขอความกรุณาพิมพ์ส่งค่ะ  เพื่อเป็นการเสนอผู้บริหารต่อไป