ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพ สป. ได้แก่ ข้อมูลจำนวนเตียงจริง, จำนวนเตียงICU, จำนวนห้องผ่าตัด, ข้อมูลCMI, จำนวนผู้ป่วยใน, จำนวนผู้ป่วยนอก ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกเข้ามา ทาง สป. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป

หมายเหตุ : ข้อมูลของโรงพยาบาลกำแพงเพชร อยู่หน้าที่ 6, 37, 68, 99, 130 และ 161 หรือ Website ของกองบริหารการสาธารณสุข https://phdb.moph.go.th (เมนู ดาวน์โหลด/ หัวข้อ:ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้ "ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567"