หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 966
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 953
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 23 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1062
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 01 เมษายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 988
การประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1662
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 1262
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เสนอ ผอ + แจ้งเวียน) 11 เมษายน 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 656
EB 20 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหาการใช้รถราชการของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 920
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 591
EB 22 หน่วยงานมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 899