ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่