นางรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมกัน

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร

 


 



 


 

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคคลากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร / โรงพยาบาลกำแพงเพชร /

โรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร