ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561  ยื่นได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)