ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารบริการผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์