ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา

ให้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา ลำดับที่ 1-7  ให้มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารบริการผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์