ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร(ข้อมูลถึงเดือนกันยายน2559)

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อองค์กร (ไทย) โรงพยาบาลกำแพงเพชร
(อังกฤษ) Kamphaengphet Hospital
ที่อยู่ 428  ถ.ราชดำเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
ประเภท / ระดับ โรงพยาบาลทั่วไป  ระดับ S
เจ้าของ / ต้นสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนเตียง ขออนุญาต 410 ให้บริการจริง 480 อัตราครองเตียง 103.05 %
ความครอบคลุมหน่วยบริการ ประกอบด้วย 1 รพท., 29 รพ.สต., ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองฯ 1 แห่งรวมมีหน่วยบริการปฐมภูมิ 34 แห่ง
สถานะการรับรอง ขั้นที่ Re-Accreditation วันหมดอายุ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาที่ให้บริการ สาขาหลัก(Major)ได้แก่ สาขา สูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และวิสัญญีวิทยาสาขารอง(Minor) ได้แก่ จักษุวิทยา โสตนาสิกลาริงซ์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทันตกรรม
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ที่มา : สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง) อำเภอ จำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใน อ.เมืองกำแพงเพชรและ
อ.โกสัมพีนคร
202,570 คน
(อ.เมืองกำแพงเพชร
174,458 คน และ อ.โกสัมพีนคร 28,112 คน)
จังหวัด จำนวนประชากร ในจังหวัด 730,158 คน
เขต เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3
(พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท)

 

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

สภาพแวดล้อมขององค์กร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร  เป็นโรงพยาบาล ทั่วไป ขนาด 410 เตียง เปิดให้บริการจริง 480 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง

วิสัยทัศน์ :เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

อัตลักษณ์ :  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

Core value:  ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม

เข็มมุ่ง: Patient Safety Goals

พันธกิจ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยระบบบริการและบริหารที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ :

1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ลดการเจ็บป่วยจากโรค ที่ป้องกันได้ หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
2. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
3. บุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีความรู้ คุณธรรมและมีความสุขในการทำงาน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอ เหมาะสม และคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ :

1. ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชน ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
2. จัดบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ตามปัญหาสุขภาพ และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
3. บุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีการพัฒนาความรู้ คุณธรรมและมีความสุขในการทำงาน
4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพียงพอ เหมาะสม และคุ้มค่า

จำนวนผู้รับบริการ (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน2559)

ผู้ป่วยนอก                                              426,973   ครั้ง

ผู้ป่วยใน                                                  40,551  ราย

อัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ                103.05

            ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                            202,570  คน

กลุ่มผู้ป่วยโรคสำคัญ คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease) 5 อันดับ ในปี 2558 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง ท้องอืด
อาหารไม่ย่อยและอาการวิงเวียนศีรษะ ตามลำดับ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร(core competency) : หัวใจและหลอดเลือด, มะเร็ง, อุบัติเหตุ/บาดเจ็บทางสมอง, ทารกแรกเกิด, Glaucoma + (retina + train + Resident Retina),
จิตเวชเครือข่ายระบบยาเภสัช, PCC : Primary Care Cluster นำร่อง 1 ใน 6 ของประเทศ คลินิกหมอครอบครัว

 

อัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาล (ตาม FTE1)

บุคลากร ตาม FTE1 ปฏิบัติงานจริง ร้อยละ
แพทย์ 92 59 64.13
ทันตแพทย์ 18 13 72.22
เภสัชกร 30 28 93.33
พยาบาลวิชาชีพ + พยาบาลเทคนิค (8) 495 460 92.92
นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 663 663 100

 

ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร

จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีโรงพยาบาลศูนย์ แห่ง คือโรงพยาบาลพุทธชินราช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 (พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 358 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่
5,379,687 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 59.5 ป่าไม้ร้อยละ 22.05  พื้นที่อยู่อาศัย
และอื่นๆร้อยละ 18.45 มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางเป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พื้นที่
ทางด้านทิศตะวันออกและใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งแร่ธาตุ
และต้นน้ำลำธารต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

 จังหวัดกำแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อำเภอ  78 ตำบล  956  หมู่บ้าน 27 ชุมชนเมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 64 แห่ง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
โรงงานผลิตน้ำตาล ผลิตมันเส้น โรงสีข้าว และโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น  มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 638 โรงงาน จำนวนแรงงาน 8,073 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ หินอ่อน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมของธุรกิจการค้าของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
มีกิจการค้าปลีกค้าส่ง เกิดการจ้างงาน สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นและจังหวัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมีประชากรตามประกาศสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 730,158 คน เป็นเพศชาย 362,340 คน (ร้อยละ 49.62) เพศหญิง 367,818 คน
(ร้อยละ
50.38) มีจำนวนครัวเรือน 262,046 ครัวเรือน เฉลี่ย 2.79 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 84.83 คนต่อตารางกิโลเมตร โครงสร้างประชากรจังหวัดกำแพงเพชรพบจำนวนประชากร
วัยสูงอายุร้อยละ
14.84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราที่ลดลง อัตราพึ่งพิงวัยเด็กและผู้สูงอายุของจังหวัดกำแพงเพชรเท่ากับ 49.79 ขณะที่อัตราพึ่งพิงวัยเด็กและผู้สูงอายุของ
ประเทศปี
2558 เท่ากับ 57.5

(ที่มา: สำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง)

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PDF File

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (Hospital Profile รพ.กำแพงเพชร ลง Web.pdf)Hospital Profile รพ.กำแพงเพชร ลง Web.pdf663 kB