วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ