ตารางออกตรวจ

นพ.อัครพงษ์
นพ.วิริยะ
นพ.ประวิช
นพ.สมเพ็ง
นพ.ปุลวิชช์
นพ.ศตวรรษ
นพ.รังสันต์
พญ.วนิดา
นพ.ธนกร
นพ.อัครพงษ์
นพ.วิริยะ
นพ.ประวิช
นพ.สมเพ็ง
นพ.ปุลวิช
นพ.ศตวรรษ
นพ.รังสันต์
พญ.วนิดา
นพ.ธนกร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ศัลยกรรมทั่วไป          
08:30-12:00 นพ.ประวิช นพ.ปุลวิชช์ นพ.วิริยะ นพ.สมเพ็ง นพ.ศตวรรษ
13:30-16:00 นพ.ประวิช นพ.ปุลวิชช์ นพ.วิริยะ นพ.สมเพ็ง นพ.ศตวรรษ
           
คลินิก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ          
08:30-12:00         นพ.ธนกร
13:30-16:00         นพ.ธนกร
           
คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง          
08:30-12:00     พญ.วนิดา    
13:30-16:00     พญ.วนิดา    
           
คลินิกมะเร็ง          
08:30-12:00          
13:30-16:00 นพ.อัครพงศ์   นพ.อัครพงศ์    
พญ.มรกต
นพ.กอบลาภ
พญ.ณัฐพร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก ตา          
08:30-12:00 พญ.ประภัสสร พญ.มรกต นพ.กอบลาภ พญ.ณัฐพร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 พญ.ประภัสสร พญ.มรกต นพ.กอบลาภ พญ.ณัฐพร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก จอประสาทตา          
08:30-12:00 พญ.ประภัสสร   นพ.กอบลาภ    
13:30-16:00 พญ.ประภัสสร   นพ.กอบลาภ    
           
คลินิก ต้อหิน          
08:30-12:00       พญ.ณัฐพร  
13:30-16:00       พญ.ณัฐพร  
นพ.วันชัย
พญ.วิบูลวรรณ
นพ.ประสิทธิ์
พญ.อนุสสรา
พญ.จิตรลดา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก สูติ-นรีเวช          
08:30-12:00 พญ.อนุสสรา นพ.วันชัย พญ.วิบูลวรรณ นพ.ประสิทธิ์ พญ.จิตรลดา
13:30-16:00 พญ.อนุสสรา นพ.วันชัย พญ.วิบูลวรรณ นพ.ประสิทธิ์ พญ.จิตรลดา
พญ.พัชรินทร์
นพ.พจน์
พญ.ชินานาฎ
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก หูคอจมูก          
08:30-12:00 พญ.พัชรินทร์ นพ.พจน์ พญ.ชินานาฎ หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 พญ.พัชรินทร์ นพ.พจน์ พญ.ชินานาฎ หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
นพ.เจษฏา
นพ.ธนิต
นพ.ณัฐชัย
นพ.ณัฐพล
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก ออโธปิดิกส์          
08:30-12:00 นพ.เจษฏา นพ.ธนิต นพ.ณัฐพล นพ.ณัฐชัย หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 นพ.เจษฏา นพ.ธนิต นพ.ณัฐพล นพ.ณัฐชัย หมุนเวียนตามตารางเวร
นพ.พงศธร
นพ.ศักดิ์ชัย
นพ.สุรชัย
พญ.สุมาวดี
นพ.สุจิรักษ์
พญ.กชกร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
อายุรกรรม ทั่วไป          
08:30-12:00 นพ.พงษ์ธร นพ.สุจิรักษ์/นพ.ศักดิ์ชัย พญ.นำพร/พญ.วรรณพร นพ.สุรชัย/พญ.สุมาวดี พญ.กชกร
13:30-16:00 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก เบาหวาน          
08:30-12:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก โรคไต          
08:30-12:00     นพ.ศักดิ์ชัย    
13:30-16:00     นพ.ศักดิ์ชัย    
           
คลินิก วัณโรค          
08:30-12:00        พญ.กชกร/พญ.นำพร  
           
คลินิก ATC          
13:30-16:00     พญ กชกร/สุมาวดี/นพ.พงษ์ธร หมุนเวียน    
           
คลินิก โรคหัวใจ          
08:30-12:00 พญ.วรรณพร        
13:30-16:00 พญ.วรรณพร        
           
คลินิก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบ          
08:30-12:00       นพ.สุจิรักษ์  
13:30-16:00       นพ.สุจิรักษ์  
พญ.จารุพรรณ
พญ.จินตนา
พญ.มัลลิกา
พญ.พรโสภิต
พญ.ศณิตา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
กุมารเวชกรรม          
08:30-12:00 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลีนิกโรคหอบหืด          
08:30-12:00 พญ.จินตนา        
13:30-16:00          
           
คลินิก ธาลัสซีเมีย          
08:30-12:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00          
           
คลินิก สมาธิสั้น/ออทิสติก          
08:30-12:00     หมุนเวียนตามตารางเวร    
13:30-16:00          
           
คลีนิก วัณโรค/PATC เด็ก          
08:30-12:00       หมุนเวียนตามตารางเวร  
13:30-16:00          
           
คลินิก โรคหัวใจเด็ก          
08:30-12:00         หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00          
           
คลินิก เด็กพิการตั้งแต่กำเนิด          
08:30-12:00   พญ.จินตนา      
13:30-16:00          
พญ.กัลยา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกจิตเวช          
08:30-12:00   พญ.กัลยา   พญ.กัลยา  
           
คลินิกฟ้าใส          
08:30-12:00 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
13:30-16:00 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
           
คลินิกพัฒนาการเด็ก          
08:30-12:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    
13:30-16:00          
           
คลินิกจิตวิทยาเด็ก          
08:30-12:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
13:30-16:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
พญ.สมสุดา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกแพทย์กายภาพบำบัด          
08:30-12:00 พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา
           
คลินิกนักกายภาพบำบัด          
08:30-12:00 นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
13:30-16:00 นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
นพ.วิบูลย์
นพ.พงศ์สุรีย์
พญ.กนกอร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน              
08:30-12:00 นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
12:00-13:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:30 นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
16:30-00:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
00:30-08:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
พญ.จิตสุภา
นพ.เฉลิมเกียรติ
พญ.ณัฐธนภัทร์
พญ.โสภิต
พญ.สุดารัตน์
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกฝังเข็ม          
13:00-16:00 พญ. สุดารัตน์   พญ.ณัฐธนภัทร์    
           
คลินิกระงับปวด          
13:00-16:00       พญ.โสภิต เหล่าชัย  

 

หมายเหตุ : ข้อแนะนำการมาใช้บริการ รพ.กำแพงเพชร มีดังนี้

1. นำบัตรโรงพยาบาลกำแพงเพชรหรือบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2. กรณีถ้าอยู่ต่างอำเภอต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลใกล้บ้านมาด้วย

3. รพ.กำแพงเพชรเปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันราชการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเปิดให้บริการรับคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

4. กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1669

5. หากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการของ รพ.กำแพงเพชร กรุณาติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ของ รพ.กำแพงเพชรหรือห้องสุขใจ

*ท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ website รพ.กำแพงเพชร www.kph.go.th เข้าหน้าหลัก คลิ๊กที่ประชาชนทั่วไปและคลิ๊กที่ตารางออกตรวจ*

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกำแพงเพชร  “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม   เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

อัตลักษณ์โรงพยาบาล    “รับผิดชอบ   ซื่อสัตย์   มีน้ำใจ”

ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055-714223-5, 0-5502-2000 และ 081-4432550